Logo
cross-icon
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (редакція від 01.09.2020) icon
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Фізичної особи підприємця Тріфан Вікторії Валеріївни, ідентифікаційний код - 3190608963 (надалі –“Виконавець”), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (надалі – “Договір”) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641, Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає замовником за Договором (надалі -“Користувач") та зобов’язується виконувати умови цього Договору, додатків та додаткових угод до нього, які є його невід’ємними частинами Акцепт Оферти Користувачем, виконаний відповідно до п. 2.2. Оферти, створює Договір на умовах Оферти. Виконавець та Користувач у подальшому іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”.

1.3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://tortytut.com/#/terms-and-conditions та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (у тому числі у ціну та опис тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 1.3. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщені. Виконавець може додатково повідомити Користувачів про такі зміни.

1.5. У цій, Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.5.1. Адміністрація Сайту (Порталу)– Фізична особа підприємець Тріфан Вікторія Валеріївна

1.5.2. Баланс- рахунок Користувача на Сайті, інформація про стан якого, в тому числі сума перерахованих коштів Користувачем в якості Гарантійного платежу, яка може бути використана для здійснення оплати Сервісів Торти тут, відображена в особистому кабінеті Користувача

1.5.3. Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю Фізична особа підприємець Тріфан Вікторія Валеріївна, зареєстрована за адресою 81436, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Хлопчиці, вул. Зелена бічна 8

1.5.4. Гарантійний платіж – грошова сума, яка перераховуються Користувачами на банківський рахунок Виконавця та відображається на балансі Користувача та є, погодженим Сторонами, (Виконавцем та Замовником) згідно з ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Користувачів перед Виконавцем щодо оплати за використання Сервісів Торти тут. Мінімальний розмір Гарантійного платежу - 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).

1.5.5. Додаткові послуги - Послуга “Топ-Оголошення”

1.5.6. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла умови цієї Оферти та користується послугами Виконавця.

1.5.7. Магазин Користувача - це персональна сторінка на Сайті, на якій Користувач розміщує товари для продажу, а також здійснює її наповнення та редагування, а саме: назва магазину, розміщення фотографій, опису, визначення пріоритетності у розміщенні товарів в магазині, їх сортування та інше.

1.5.8. Обліковий запис – особистий електронний кабінет Користувача (аккаунт), який має унікальний ID-номер у функціональній системі Сайту, за допомогою якого Користувач здійснює управління своїми оголошеннями на Сайті, а також отримувати інші Сервіси Торти тут;

1.5.9. Оголошення про продаж товарів – повідомлення Користувача про товари, що публікується ним на Сайті, зміст якого повинен відповідати правилам до розміщення, виду та формі, які розміщені за посиланням: https://tortytut.com/#/terms-and-conditions

1.5.10. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей;

1.5.11. Реєстрація – прийняття (акцепт) Користувачем Оферти на укладення Договору, процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісів Торти тут. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій;

1.5.12. Сайт (Портал) – https://tortytut.com - інтернет-сайт, який є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень, адміністрування якого та надання сервісів Торти тут здійснюється Виконавцем;

1.5.14. Сервіси Торти тут – сукупність послуг, що надаються Виконавцем Користувачам на Порталі відповідно до умов цієї Оферти, повний перелік послуг, розміщений за посиланням: https://tortytut.com/#/packets

У випадку відсутності однозначного тлумачення термінів в цій Оферті, Сторони будуть керуватися, тлумаченням термінів, які використовуються на Сайті, а також чинним законодавством України.

1.6. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого придбання або продажу різних товарів іншим Користувачам.

1.7. Всі угоди купівлі-продажу товарів укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Виконавець не є учасником (стороною) таких правочинів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення Оголошень. Права та обов’язки покупців та продавців визначаються чинним законодавством, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України “Про захист прав споживачів”.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервису tortytut.com, розміщеного на Сайті Виконавця https://tortytut.com , який забезпечує створення особистого Магазину Користувача, розміщення та обробку інформації в такому Магазині (надалі - “Доступ”), а також надання Додаткових послуг Користувачам. Перелік Сервісів Торти тут, що надаються Виконавцем, а також їх ціна та умови надання вказуються на Сайті.

2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження та безумовного прийняття) умов Оферти є момент здійснення будь-якої взаємодії Користувача на Сайті (в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, перерахунок Гарантійного платежу та/або фактичне використання Сервісів Торти тут). Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає умови цієї Оферти в повному обсязі без застережень та обмежень чи винятків. Місцем укладення Договору Сторони визначають місцезнаходження Виконавця.

2.3. Крім умов цієї Оферти, порядок та умови надання Виконавцем користування Сервісами Торти тут визначаються Політикою конфіденційності (https://tortytut.com/#/privacy-policy), які є невід'ємними частинами цієї Оферти. Користувач, погоджуючись з умовами Оферти, автоматично погоджується та зобов’язується виконувати та дотримуватися положень Політики конфіденційності та Правил, вимог до Оголошень та вимог

2.4. Користувач самостійно здійснює вибір Сервісів Торти тут, доступ до яких та/або послугами яких має намір отримати чи користуватися.

2.5. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Сервісів Торти тут.

2.6. Якщо Користувач не згодний з умовами Оферти, він не має права акцептувати Договір та, не вправі користуватися послугами, які надає Виконавець.

3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач створює та наповнює Магазин на Сайті після здійснення реєстрації та внесення Гарантійного платежу на умовах розділу 4 цієї Оферти.

3.2. Для здійснення реєстрації Користувач, заповнює форму із зазначенням дійсної електронної адреси, обирає пароль, вносить номер телефону, а також заповнює інші дані, необхідні для реєстрації. Після того, як вся необхідна інформація буде заповнена Користувачем, він потрапляє в кабінет Користувача та отримує лист про реєстрацію на вказану електронну адресу.

3.3. Під час реєстрації та/або Розміщення Оголошення, Користувач зобов’язаний надавати правдиву, точну та повну інформацію з питань, які пропонуються у формі для здійснення реєстрації чи в інших розділах Сайту та підтримувати таку надану інформацію в актуальному стані. У разі виявлення Адміністрацією Сайту та/або іншими засобами, недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрації Сайту має право скасувати реєстрацію та/або призупинити її та/або припинити надання доступу до Сервісів Торти тут та надання послуг з користування Сервісами Торти тут, за умови направлення відповідного повідомлення Користувачу.

3.4. Користувач здійснює користування Сервісами Торти тут виключно через засоби власної електронної адреси, а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля), а також за всі дії, здійснені з його Облікового запису.

3.5. Користувач не має права (не обмежуючись переліченим) передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою доступу до Сайту та Сервісів Торти тут третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису та/або паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця та змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.8. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з отриманням інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону.

3.9. Користувач, розміщуючи Оголошення на Сайті, підтверджує, що у відповідності до чинного законодавства України, він має право продавати товар, який пропонується до продажу в Оголошенні, самостійно несе відповідальність за наявність підтверджуючих документів на такий товар. Користувач зобов'язується надавати інформацію в Оголошенні відповідно до положень цієї Оферти та Правил, а також у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови доставки товару та умови повернення товару повинні бути чітко викладені Користувачем в розміщеному Оголошенні, відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Виконавець не несе відповідальності за зміст Оголошень або гіперпосилань на ресурси, які зазначені в описі Оголошень Користувачів.

3.11. Користувач зобов'язаний підтримувати відомості в Оголошенні в актуальному стані.

3.12. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту здійснює модерацію розміщених Оголошень, переписки з іншими Користувачами, в тому числі з покупцями. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Демонстрація оголошень може бути припинена Виконавцем, якщо Користувач зареєстрований товар з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

3.13. Користувачеві заборонено:

3.13.1. Публікувати однакові чи схожі за змістом Оголошення з однієї й тієї ж адреси електронної пошти;

3.13.2. Дублювати однакові Оголошення з різних адрес електронної пошти;

3.13.3. Публікувати Оголошення в розділі, що не відповідає змісту Оголошення;

3.13.4. Публікувати Оголошення, в заголовках яких містяться знаки пунктуації та/або інші символи, що повторюються;

3.13.5. Публікувати Оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких є не пов'язаними між собою;

3.13.6. Публікувати Оголошення, що містить пропозицію щодо кількох товарів одночасно;

3.13.7. Вставляти в Оголошеннях посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту;

3.13.8. Розміщувати Оголошення, якщо таке розміщення може призвести до порушення вимог чинного законодавства України;

3.13.9. Забороняється вказувати характеристики предмета, які не відповідають дійсності пропозиції в Оголошенні. У тому числі вказувати ціну, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар, в національній валюті України - гривні.

3.14. Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення в яких пропонуються до продажу:

3.14.1. алкогольні напої;

3.14.2. сигарети та тютюнові вироби;

3.14.3. наркотики;

3.14.4. порнографічні матеріали або предмети; зображення з частково або повністю оголеними інтимними частинами тіла людини (в одязі або без нього); товарів 18+, які мають схожість з інтимними частинами тіла людини, а також зображення чоловіків/жінок, які демонструють застосування товарів 18+. ; товари, виконані у формі статевих органів людини (свічки, брелоки, мило і тп.);

3.14.5. фармакологічні продукти, медикаменти, наркотичні речовини і прекурсори;

3.14.6. вкрадені, отримані незаконним способом товари;

3.14.7. предмети, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

3.14.8. неіснуючі товари;

3.14.9. людські органи і органи тварин;

3.14.10. спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації;

3.14.11. державні нагороди; персональні документи, а також бланки цих документів;

3.14.12. бази даних;

3.14.13. вогнепальна, холодна, травматична зброя, а також боєприпаси і комплектуючі до них;

3.14.14. спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

3.14.15. дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння не у виробі;

3.14.16. рідкісні і заборонені до продажу тварини;

3.14.17. будь-які інші заборонені чинним законодавством товари.

3.15. Заголовок Оголошення повинен відповідати тексту самого Оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу Інтернет-ресурсу). Фотографія, яке демонструє товар, що пропонується Користувачем до продажу, повинна відповідати заголовку і тексту Оголошення. На фотографії має бути зображений тільки пропонований до продажу товар. Фотографії, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

3.16. Перед Розміщенням Оголошень, Адміністрація Сайту здійснює модерацію.

3.17. Адміністрація Сайту має право:

Вносити в текст Оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст Оголошення; Переносити Оголошення в інші рубрики Сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення; Відмовити в публікації Оголошень, якщо такі Оголошення не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують умови цієї Оферти чи Правил; Обмежувати кількість Оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом; Видаляти Оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які Оголошення, які, на його думку, не відповідають умовам цієї Оферти, Правилам, вимогам до Оголошень, вимогам чинного законодавства, а також принципам і засадам суспільної моралі.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Користувач, здійснивши процедуру реєстрації та верифікації номеру телефону створює Магазин та розміщує Оголошення з урахуванням Правил та вимог до Оголошень відповідно до пакетних пропозицій розміщених за посиланням https://tortytut.com/#/packets

4.2. Кожного разу при укладенні договору купівлі-продажу розміщеного в Оголошенні Товару з його оплатою покупцем за допомогою способу оплати Користувач погоджується з Правилами безпечної оплати замовлень на https://tortytut.com/ (https://tortytut.com/oplata-i-dostavka).

4.3. Шляхом натискання кнопки «Оплатити» користувач приймає умови наддяння послуг.

4.4. У разі, якщо на балансі Користувача менше 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), то для користування Сервісами Торти тут, Користувач зобов’язаний внести (поповнити) Гарантійний платіж для подальшого забезпечення виконання грошових зобов'язань перед Виконавцем.

4.5. Звітним періодом складання первинних документів у відповідності наданих послуг Сервісів Торти тут є один календарний місяць. Виконавець направляє Користувачу первинні документи (акти наданих послуг) за умови наявності повної ідентифікаційної інформації Користувача для складання та надання таких первинних документів . У разі, якщо ідентифікаційні дані відсутні або надані не в повному обсязі, для подальшого отримання Акту надання послуг, Користувачу необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення звітного періоду направити свої ідентифікаційні дані. Користувач зобов’язаний підписати та направити один екземпляр акту Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання. Послуги вважаються наданими належним чином та прийняті Користувачем, а стан взаєморозрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Користувачем у разі, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів після завершення звітного періоду, Користувач не надіслав Виконавцю підписаний Акт надання послуг або мотивоване письмове заперечення, щодо складеного первинного документу.

4.6. Користувач має право повернути залишок суми невикористаного Гарантійного платежу, який обліковується на балансі в Особистому кабінеті Користувача, за умови направлення відповідного письмового запиту Виконавцю. Залишок суми невикористаного Гарантійного платежу, буде перерахований Виконавцем на вказані в запиті реквізити Користувача протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Виконавцем такого запиту.

5. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Збір інформації здійснюється шляхом використання програмних засобів Сайту щодо зазначених Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення Оголошень на ньому.

5.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

5.3. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості послуг, що надаються, які адаптуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

5.4. Користувач здійснює доступ до Сервісів Торти протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, по щонайменше, один раз протягом сесії.

5.5. Деактивація функції збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання Сервісів Торти тут в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

5.6. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

5.7. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

5.8. Опитування, проведені час від часу Виконавцем можуть містити питання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збираються Виконавцем за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.

5.9. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

вульгарних, образливих виразів; пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів; заклики до насильства і протиправних дій; дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою; інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами; інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя; особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб; інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію; інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було; інформацію, що носить характер порнографії; інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім; помилкову інформацію і таку що вводить в оману; віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам; інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця; інформацію, що представляє собою "спам" або небажану або брехливу комерційну рекламу; інформацію, поширену інформаційними агентствами; інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця; інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистрибьютерів та ін. відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару; інформацію, яка іншим чином порушує діюче законодавство.

6. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Всі об'єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою та/або через Сервіси Торти тут, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сервісів Торти тут можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим Сервісом Торти тут. Ніякі елементи змісту сервісів, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3.Для забезпечення можливості публікації Виконавцем наданих Користувачем відомостей, Користувач надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень та фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної в Оголошеннях інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.

6.4. Скориставшись Сервісами Торти тут, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в Оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в Оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

6.5. Розміщуючи на Сайті Оголошення без знака охорони авторського права Користувач погоджується з використанням зображення і / або його частини в інтересах Виконавця без виплати винагороди.

6.6.Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сервісів Торти тут і Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання Оголошень і їх розмір. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів Торти тут і Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.7.Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та/або прав третіх осіб.Виконавець залишає за собою право в будь-який момент за умови порушення Користувачем умов цієї Оферти, видалити або відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені Оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення .

6.8.Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9.Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку. Скарги будуть розглянуті Адміністрацією Сайту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх надходження або з моменту отримання повної необхідної інформації за змістом скарги для її розгляду.

6.10. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання підтверджуючих документів (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації, а також в разі, якщо такі дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісів Торти тут з попередніми повідомленням Користувача.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Реєстрацією на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку персональних даних, збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних у відповідності до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

8.ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

8.1. Файл cookie – це програмний файл, що містить у собі строку символів та направляється на комп’ютер Користувача, який відвідує ту чи іншу сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер Користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування Користувача та іншу інформацію.

8.2. Технологія, яка використовується на Сайті, направляє дані на пристрій користувача: один чи декілька файлів cookie.

8.3. Виконавець використовує cookie для спрощеного доступу Користувачів до деяких Сервісів Торти тут та Сайту, а також для обробки статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з Сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з проведенням маркетингових заходів. Така інформація надається в агрегованій формі і не містить персональні дані.

8.4. Дані можуть передаватися третім особам:

8.4.1. Системам, які здійснюють збір статистики відвідувань: Google Analytics -https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/

8.4.2. Соціальним мережам, плагіни яких розміщені за посилання на Сайті (наприклад: Facebook та інші).

8.5. Представники Виконавця або треті особи з якими співпрацює Виконавець, можуть мати доступ до файлів cookie.

8.6. Виконавець, відповідно до чинного законодавства може надавати інформацію, третім особам для захисту законних прав та інтересів.

8.7. Користувач може відмовитись від збору вищезазначеної інформації, шляхом:

8.7.1. В налаштуваннях браузера встановити "Я не приймаю cookie".

8.7.2. В налаштуваннях браузера встановити "Видаляти cookie".

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сервісами і ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим що він використовує Сайт та Сервіси Торти тут на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті Оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст Оголошень, які розміщує Користувач на Сайті за будь-які збитки, які є результатом використання розміщених на Сайті Оголошень. Всі спори, конфлікти або непорозуміння, які можуть виникнути між Користувачами розв’язуйся ними самостійно без залучення Виконавця.

9.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, продавати, купувати товари, доставляти та повертати товар відповідно до чинного законодавства.

9.3. Виконавець не здійснює перевірку достовірності інформації, яка розміщується Користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв’язку з укладеними угодами або в разі неналежної її виконання Сторонами.

9.4. У разі виникнення претензій між Користувачами в результаті використання Сервісів Сайту, Користувачі погоджуються врегулювати такі можливі претензії самостійно, без залучення Виконавця. Крім цього, Виконавець звільняється від відповідальності від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій збитків, інших витрат, які можуть виникнути у зв’язку з врегулюванням претензій між Користувачами.

10. ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА

10.1. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, продавати, купувати товари, доставляти та повертати товар відповідно до чинного законодавства.

10.2 Виконавець не несе відповідальності за своєчасну доставки та затримку доставки між Користувачами. Всі спори вирішуються між сторонами угоди Користувачів.

11. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

11.1 Повернення відбуваються згідно процедури чинного законадавства, між Користувачами. Виконавець не бере участі у вирішенні подібного спору

12. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСІВ САЙТУ

12. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСІВ САЙТУ

12.2. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Оферти за посиланням: https://tortytut.com/terms-of-service означає згоду такого Користувача на заміну Виконавця в зобов’язанні про надання послуг (ст. 520 ЦК України) та є акцептом цієї Оферти.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Системні повідомлення Сайту, направляються на електронну адресу, яку Користувачі вказали під час реєстрації на Сайті.

13.2. Інформаційні повідомлення, які адресовані для широкого кола Користувачів, публікуються на сайті або пересилаються за електронними адресами Користувачів, які надали свою згоду на отримання таких повідомлень.

13.3. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором, або, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством України.

13.4. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

13.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.